Wat is progressief werken?

Progressief werken is vaak een belangrijk onderdeel van het re-integratietraject van een arbeidsongeschikte werknemer. Met progressieve werkhervatting kan de werknemer tijdelijk op een andere manier aan het werk gaan na langdurige ziekte of afwezigheid. De werknemer voert dan tijdelijk aangepast of ander werk uit. Zo wordt de werknemer opnieuw geactiveerd, maar met een verminderde werkbelasting.

Bij progressief werken wordt de werkbelasting geleidelijk aan weer opgebouwd. De werknemer wordt gradueel gere-integreerd in het bedrijf.  

Progressieve werkhervatting

Aanvraag: Wie beslist over progressief werken? Hoe aanvragen?

Een werknemer kan zelf een aanvraag doen tot progressieve werkhervatting mits die daarvoor de toelating krijgt van de adviserend arts van het ziekenfonds. De behandelend arts van de werknemer fungeert daarin als tussenpersoon.

Als werkgever kunt u die werkhervatting ook zelf voorstellen. De werknemer moet in dat geval akkoord gaan.

De preventieadviseur-arbeidsarts moet ook steeds zijn of haar akkoord geven. Die onderzoekt de werknemer en bekijkt of die in staat is om aangepast of ander werk uit te voeren binnen uw onderneming. Als de arbeidsarts verklaart dat de werknemer in staat is om aangepast of ander werk uit te voeren, kan die in theorie het (aangepast of ander) werk aanvatten.

De eindbeslissing ligt, na een akkoord van de arbeidsarts, bij u, de werkgever.

Duur: Hoe lang kan een werknemer progressief werken?

In sommige gevallen, bijvoorbeeld na een zwaar arbeidsongeval of een ingrijpende ziekte, kan het voorkomen dat een werknemer het voormalige takenpakket nooit helemaal kan hervatten. Een definitieve aanpassing van het werk of een definitieve overstap naar ander werk, en een wijziging van de arbeidsovereenkomst kunnen dan nodig zijn. 

Kunt u een progressieve tewerkstelling weigeren?

Als werkgever kunt u een progressieve tewerkstelling weigeren. U moet die keuze wel voldoende motiveren.

Krijg advies op maat

Waarom een progressieve werkhervatting na ziekte of een arbeidsongeval?

Een progressieve werkhervatting heeft heel wat voordelen voor zowel de werknemer als de werkgever. Een langdurige afwezigheid kan u als werkgever heel wat kosten opleveren. Door een werknemer zo vroeg mogelijk te reactiveren, kunt u heel wat besparen.

Daarnaast zal 1 op de 2 werknemers na een afwezigheid van minstens 3 maanden niet opnieuw aan de slag gaan bij dezelfde werkgever. Door de duur van de afwezigheid te beperken en in te zetten op het begeleiden van de werknemer verhoogt u de kans op een definitieve terugkeer naar uw onderneming.

Een groot voordeel voor de werknemer is dat het volgen van een re-integratietraject de kans op herval verkleint. Een vroege, geleidelijke terugkeer naar werk kan bovendien, mits de juiste aanpassingen en begeleiding, het herstel van de werknemer bespoedigen. De werknemer kan rekenen op meer inkomsten dan wanneer die enkel een ziekte-uitkering ontvangt, en herstelt belangrijke sociale contacten.

Wat zijn vormen van progressief werken?

Een progressieve tewerkstelling kan er voor elke individuele medewerker wat anders uitzien. Progressief werken kadert evenwel binnen het collectief re-integratiebeleid van een onderneming, en zal er dus voor individuele werknemers binnen een onderneming gelijkaardig uitzien. Dat beleid wordt evenwel beïnvloed door de individuele re-integratietrajecten van arbeidsongeschikte werknemers.

De progressieve werkhervatting kan verschillende vormen aannemen.

Gedeeltelijke werkhervatting

Een veelvoorkomende vorm van progressief werken is de gedeeltelijke werkhervatting. De werknemer hervat het werk dan, voor een bepaalde periode, deeltijds. Hij of zij presteert bijvoorbeeld tijdelijk 50 procent van de voormalige uren. Na een tijd wordt dat percentage verhoogd naar 75 procent, tot de werknemer opnieuw in staat is om alle voormalig gepresteerde uren te presteren.

Om in aanmerking te komen voor gedeeltelijke werkhervatting, moet de werknemer in principe minstens een derde van de uren presteren die collega’s met eenzelfde functie in een voltijds stelsel presteren. Presteren werknemers in eenzelfde functie, met een voltijds stelsel, 30 uren per week? Dan moet de werknemer binnen het re-integratietraject minstens 10 uur per week presteren.

Sinds november 2022 kan, in bepaalde gevallen en met akkoord van de betrokken werknemer, van die 1/3de regeling worden afgeweken

Aangepast werk

Het werk of de werkpost kan aangepast worden aan de gezondheidstoestand van de werknemer. De aard van het werk, het uurrooster, en het werkvolume kunnen aangepast worden aan de capaciteiten van de werknemer. De terugkeer naar het voormalig takenpakket en de voormalige voorwaarden verloopt ook in dat geval geleidelijk.

Uw werknemers begeleiden op de terugkeer naar het werk?
Reken op de kennis en expertise van een preventieadviseur.
arrow-cta-box.pngOntvang offertes

Ander werk

Tot slot kunt u ook op zoek gaan naar ander werk dat de werknemer tijdelijk kan uitvoeren binnen uw onderneming. Eens de werknemer volledig hersteld is, kan die zijn of haar vroegere takenpakket geleidelijk aan weer opnemen en mettertijd terugkeren naar de vorige functie.

Bijlage arbeidsovereenkomst

Vat de werknemer de progressieve tewerkstelling aan? Dan voegt u best een bijlage toe aan de arbeidsovereenkomst. Daarin vermeldt u wanneer de werknemer de progressieve tewerkstelling aanvat en hoe het werk wordt aangepast (denk aan volume, uurrooster, werkinhoud, ..). Als de progressieve tewerkstelling het loon van de werknemer beïnvloedt, neemt u dat mee op in de bijlage.

Werd met de arbeidsarts een bepaalde duur overeengekomen voor de progressieve tewerkstelling? Dan vermeldt u die eveneens in de bijlage. In bepaalde gevallen zal de arbeidsarts de werknemer echter zelf opvolgen, en aan de hand van nieuwe onderzoeken de duur van de progressieve tewerkstelling bepalen of aanpassen.

Opvolging en begeleiding

De werknemer zal tijdens de progressieve tewerkstelling vaak opgevolgd worden door de preventieadviseur-arbeidsarts. Die kan evalueren hoe de progressieve werkhervatting verloopt, en of eventuele wijzigingen nodig zijn.

In bepaalde gevallen wordt de werknemer opgeleid of begeleid om nieuwe competenties te verwerven die nodig zijn voor het uitvoeren van het nieuwe of aangepaste takenpakket.

Progressief werken

Hoeveel loon ontvangen werknemers via progressieve tewerkstelling? Gewaarborgd loon en uitkering

Tijdens de progressieve tewerkstelling behouden werknemers het recht op een ziekte-uitkering van hun ziekenfonds naast het loon dat zij ontvangen voor het aangepast of ander werk. Bij (gedeeltelijke) werkhervatting wordt de uitkering evenwel verminderd.

De som van de verminderde uitkering en het beroepsinkomen ligt steeds hoger dan het uitkeringsbedrag dat de medewerker zou ontvangen als die het werk niet progressief zou hervatten.

Wat bij herval of als de werknemer opnieuw ziek wordt? De neutralisatieregel

Wat moet u doen als een werknemer hervalt tijdens een progressieve tewerkstelling? Vroeger (voor november 2022) was u niet verplicht om in dat geval een gewaarborgd loon uit te betalen voor die nieuwe periode van arbeidsongeschiktheid, dat werd bepaald door de neutralisatieregeling.

Sinds november 2022 wordt de neutralisatieregel beperkt tot de eerste 20 weken van de progressieve werkhervatting. Concreet betekent dat, als een werknemer na de eerste 20 weken van zijn of haar progressieve tewerkstelling hervalt, de werknemer recht heeft op gewaarborgd loon.

Opgelet: Hervalt de werknemer door een arbeidsongeval of beroepsziekte? Dan moet u de medewerker van in het begin van de arbeidsongeschiktheid een gewaarborgd loon uitbetalen.

Vragen over progressief werken of hulp nodig bij het uitwerken van een re-integratiebeleid? Contacteer gratis en verblijvend experts!

Een goed re-integratiebeleid kan uw onderneming heel wat opleveren. Verlaagd absenteïsme, minder instroom in de invaliditeit en een positieve re-integratie van arbeidsongeschikte werknemers komen uw onderneming enkel ten goede.

Heeft u nog vragen over progressieve tewerkstelling, wilt u meer weten over de re-integratie van zieke werknemers, of bent u op zoek naar een preventieadviseur voor uw bedrijf? Vul dan onderstaand formulier in. U ontvangt gratis en volledig vrijblijvende offertes op maat en advies van specialisten. Zo kunt u belangrijke informatie inwinnen, tarieven vergelijken, en een duurzame oplossing vinden die past bij uw onderneming!

arrow
Beschrijf uw project
1*. Heeft u reeds een dienst voor preventie en bescherming op het werk?
2*. Hoeveel medewerkers heeft u?
3*. Vanaf wanneer wenst u beroep te doen op een preventieadviseur?
4. Bijkomende informatie
5. Voeg foto’s en/of bijlagen toe (Optioneel)
Uploaden
Uploading…
Done!
Error! .
Uw gegevens
Door uw aanvraag in te dienen, gaat u akkoord met onze algemene voorwaarden en privacybeleid.
Mijn aanvraag versturen
VERTROUWELIJK | Uw gegevens zullen alleen zichtbaar zijn voor specialisten die in aanmerking komen voor uw aanvraag.
Vragen met een sterretje (*) zijn verplicht.

Wij respecteren uw privacy. In overeenstemming met de wet van 30 juli 2018 betreffende de bescherming van natuurlijke personen met betrekking tot gegevensverwerking, kan u uw gegevens opvragen en wijzigen. Meer informatie vindt u in ons privacybeleid
Actief in meer dan 150 verschillende sectoren
Bobex is het grootste offerteplatform in België
Wij helpen elke maand meer dan 35.000 mensen
Al 23 jaar de pionier in de offertevergelijking
Prima oplossing om met diverse bedrijven in contact te komen. Bobex doet eerste screening en door het feedback systeem k...Lees meer
Paul C.
Enorm positieve ervaring. De leveranciers nemen zelf contact op, dat is een enorme tijdswinst voor ons. Wij moeten zelf ...Lees meer
Sylvie V.
De leveranciers hebben zeer snel gereageerd waardoor wij op zeer korte termijn een beslissing hebben kunnen nemen. Wij z...Lees meer
Kelly V.